مقایسه پاسخدهی فضای شهری در بافت قدیمی و جدید

مقایسه پاسخدهی فضای شهری در بافت قدیمی و جدید

مقصود از این بررسی توجه به ابعاد و ویژگی هایی است كه قابلیت های بالقوه فضا را به ظهور می رساند. در اینجا تنها به قیاس مختصر عوامل مؤثر بر پاسخدهندگی بین بافت جدید و قدیم بسنده می شود. مطلوب نظر آن است كه ایده استفاده تركیبی از ویژگی های مثبت در هر گونه از

متن کامل…

بررسی نظریات شکل و فضای شهری

بررسی نظریات شکل و فضای شهری

فضاهای عمومی شهرها، از دیرباز بستر کالبدی حیات مدنی و تعاملات اجتماعی شهروندان بوده اند، بطوری که رابطه میان فضاهای عمومی و اشكال مختلف حیات مدنی، قدمتی به درازای تاریخ شهر دارد. تجربه‏ های تاریخی بیانگر تأثیر فضاهای عمومی در شکل زندگی اجتماعی، توجه و علاقه شهروندان به محیط زندگی و آرامش شهروندان است. در

متن کامل…