وظایف طراحی شهری

وظایف طراحی شهری

 تعداد تعاریفی که از طراحی شهری شده، تقریباً به تعداد طراحان شهری می‌باشد. مطابق نظر اسکورچ (Schurch) مباحث قابل ملاحظه ای پیرامون واژه «طراحی شهری» وجود دارد و برای فهم بهتر از طراحی شهری، مطالعه و بررسی مجموعه تفکرات، اعتقادات و برداشت‌هایی که بسیاری از اندیشمندان برای مفهوم طراحی شهری ارائه داده‌اند، کاری مفید و

متن کامل…

رویکردهای جدید در طراحی شهری

رویکردهای جدید در طراحی شهری

جاناتان بارنت یکی از نخستین کتابها را بر موضوع طراحی شهری و سیاستهای مربوط به طرح های شهری نیویورک نوشت. کتاب وی تحت عنوان “طرح شهری بعنوان سیاست عمومی: روش های عملی برای بهبود شهرها” در 1974 منتشر شد. کار مهم نخست در برخورد با مسئله چگونگی طراحی شهری نیز در حدود همین زمان به کار گرفته

متن کامل…

اهمیت توجه به مکان در طراحی فضای انسان مدار

اهمیت توجه به مکان در طراحی فضای انسان مدار

مکان ها از ساختمان های منفرد و یا تردد خودروها مهم تراند. با این حال در سراسر دنیا اکثر فعالیت های مربوط به برنامه ریزی و طرح ریزی شهری، بر دو مورد اخیر تمرکز می کنند .. امروزه باید توجه بیش از حد به ساختمان ها و سایر عناصر مصنوع را کنار گذاشته و به

متن کامل…

معیارهای عملکردی مؤثر برخیابان

معیارهای عملکردی مؤثر برخیابان

مولفه های عملکردی یک مکان، مولفه هایی است که از ترکیب دو بعد «کالبد» و«فعالیت» شکل می گیرد و در حقیقت معیارهایی است که بستر مناسبی را برای فعالیت ها و عملکردهایی که در درون فضا اتفاق می افتد، فراهم می کند. بنابراین برای تحلیل این معیارها در فضای خیابان ابتدا به نقش های عملکردی

متن کامل…