گذار از ارزش ها به هویت

گذار از ارزش ها به هویت

گذار از ارزش ها به هویت، پایان بخش مباحث نظری مربوط به تحلیل جایگاه ارزشها و به ویژه ارزش های شهری، بیان این واقعیت است كه چگونه باید ارزشها را به نظام برنامه ریزی و طراحی شهری اضافه نمود و آنها (باورها و اعتقادات) را به عناصر كالبدی و عینی (هویت) تبدیل نمود كه باعث

متن کامل…