شناخت مقدماتی خط، فرم و سطح

شناخت مقدماتی خط، فرم و سطح

انواع خط خطوط در معماری به عنوان حدود سطوح مطرح می شوند. این خطوط محدود کننده گاه کمتر وگاه بیشتر از گویایی برخوردار هستند. در معماری یونان خط به روشنی قابل دیدن است. در سبک باروک خط چنین اهمیتی ندارد، حتی گاهی اوقات نمی توان متوجه آن شد. گروتر میگوید: “هرسبک معماری از نظر فرم

متن کامل…