طراحی فضای شهری، زیبایی شناسی و ایمنی

طراحی فضای شهری، زیبایی شناسی و ایمنی

فضای شهری جایی است که تعاملات اجتماعی و جنب و جوش شهری در آنها به اوج می رسد. فضاهای شهری گویای نوع زندگی، طرز تفکر، سطح اقتصادی، نوع روابط اجتماعی و سایر اشتراکات ذهنی و عینی شهروندان در مقیاس شهر هستند و محصول رشد تدریجی و روند طبیعی تغییرات و تبلور زندگی مدنی یک شهر

متن کامل…

ارتقای کیفیت پیاده رو بر مبنای الگوی رفتاری عابران

ارتقای کیفیت پیاده رو بر مبنای الگوی رفتاری عابران

یکی از مهم ترین جنبه های حضور انسانی در فضاهای شهری که سبب سرزندگی وپویایی این فضاها ونیز افزایش نقش اجتماعی آنها می شود، حرکت پیاده است. درپیاده روها فعالیت های اجتماعی، تعامل، استراحت افراد و موقعیت تفریح فراهم می شود. زندگی شهری متنوع و غنی مستلزم وجود فضاهای عمومی شهری است. نواحی پیاده، فضای

متن کامل…