هویت مکان و ادراک فضای شهری

هویت مکان و ادراک فضای شهری

هویت یعنی حدود و تعین یک محل، حدی که شخص می تواند یک مکان را به عنوان جایی متمایزی از سایر مکان ها شناخته و یا بازشناسی نماید. به طوری که شخصیتی مشخص، بی نظیر و یا حداقل مخصوص به خود را دارا شود. غیرقابل انکار است که اولا هر فضایی با شدت و ضعف

متن کامل…

معیارهای عام زیبایی شناسی شهری

معیارهای عام زیبایی شناسی شهری

به طور کلی می توان نیازهای روانی انسان – محیطی مردم را به سه مقوله اصلی یعنی ادراک فضایی ،احساس تعلق واحساس زیبایی تقسیم کرد: ادراک فضایی: شناخت محیط و احساس هویت فضایی احساس تعلق: ایجاد دلبستگی و خاطره نسبت به محیط احساس زیبایی: احساس لذت ذوقی و هماهنگی عاطفی با محیط این سه پدیده

متن کامل…

هندسه و عملکرد عناصر در معماری مسجد

هندسه و عملکرد عناصر در معماری مسجد

مسجد یک بنای ویژه و مهم است که کارکردهای متعددی را شامل می شود و از نگاه شهرسازانه نیز عنصری مهم و تاثیرگذار بر فضایی شهر است. این کارکردهای فراگیر برای مسجد به عنوان محور فعالیت های اعتقادی و فرهنگی کارکردهای جانبی بسیار دیگری را که به موازات خود مطرح می سازد دلیلی است بر

متن کامل…