اهمیت آشنایی با قواعد نگارش علمی-پژوهش

اهمیت آشنایی با قواعد نگارش علمی-پژوهش

تحقیق و پژوهش را پایه توسعه و تعالی دانسته اند و تمرکز بر فرآیند و راهبردهای تحقیقاتی را می توان در زمره مهم ترین و حیاتی ترین برنامه های جوامع و سازمان ها برای توسعه پایدار و بالندگی به شمار آورد. از سوی دیگر زبان تنها وسیله انتقال اندیشه ها و مفاهیم از انسانی به

متن کامل…