تبیین مفاهیم گره، میدان و فلکه

تبیین مفاهیم گره، میدان و فلکه

در زندگی حرفه ای بارها از واژه “گره” استفاده می شود و با دادن پسوندی ترافیکی به آن ذهن انسان متوجه نقاطی در شهر می گردد که باعث راه بندان و عدم حرکت روان خودروها می شود. هر چند توجه به این موضوع مهم و ضروری است ولی باید گفت که در شهرسازی (گرایش طراحی شهری)

متن کامل…