خاطره جمعی و تصویر ذهنی شهروندان از فضاهای شهری

خاطره جمعی و تصویر ذهنی شهروندان از فضاهای شهری

ما در شخصیت شهری با ترکیبی از واقعیت روزمره گی و بازنمود این واقعیت در ذهن کسانی که آن را مستقیما تجربه می کنند و نیز کسانی که صرفا تصوری از تجربه ی مادی آن دارند رو به رو هستیم. قواعد و قالب های سازمان دهی اطلاعات در ذهن در مرحله سازماندهی و ذخیره اطلاعات و

متن کامل…