آموزه هایی از معماری مسجد

آموزه هایی از معماری مسجد

اگر معماری را تلاشی در جهت ایجاد موجودیتی فضایی متناسب با نیازهای انسان بدانیم، دو چیز لازم برای رسیدن به این تعریف عبارتند از: شناخت به کارگیرنده فضا و ایجاد قدرت حس فضا توسط معمار.  در نتیجه این دو عامل است که موفقیت هنرمند معمار در رساندن مفهوم بیان انتزاعی به دست خواهد آمد. مسجد

متن کامل…

هندسه و عملکرد عناصر در معماری مسجد

هندسه و عملکرد عناصر در معماری مسجد

مسجد یک بنای ویژه و مهم است که کارکردهای متعددی را شامل می شود و از نگاه شهرسازانه نیز عنصری مهم و تاثیرگذار بر فضایی شهر است. این کارکردهای فراگیر برای مسجد به عنوان محور فعالیت های اعتقادی و فرهنگی کارکردهای جانبی بسیار دیگری را که به موازات خود مطرح می سازد دلیلی است بر

متن کامل…