تبیین مفاهیم گره، میدان و فلکه

تبیین مفاهیم گره، میدان و فلکه

در زندگی حرفه ای بارها از واژه “گره” استفاده می شود و با دادن پسوندی ترافیکی به آن ذهن انسان متوجه نقاطی در شهر می گردد که باعث راه بندان و عدم حرکت روان خودروها می شود. هر چند توجه به این موضوع مهم و ضروری است ولی باید گفت که در شهرسازی (گرایش طراحی شهری)

متن کامل…

انسان و ادراک محیط پیرامون

انسان و ادراک محیط پیرامون

ادراک اشیا به طور کلی ، رفتار یا پاسخی است که همواره به دنبال اثر محرک داخلی یا خارجی (فرستنده) از انسان (گیرنده) سر میزند. موضوع ادراک شامل بحث و بررسی خصوصیات فیزیکی محرک یا فرستنده و چگونگی پاسخ انسان به آن است. از طرفی خصوصیات روانی، آموخته ها، تجربه ها و انگیزه های فرد

متن کامل…