چارچوب مفهومی سرزندگی فضای شهری

چارچوب مفهومی سرزندگی فضای شهری

اصولا سرزندگی با چارچوب مفهومی خاصی مشتمل بر کلیدواژگان و اصطلاحات مرتبط طرح می شود: در دسترس بودن، عدالت و مشارکت، آسایش و آرامش، تعاملات اجتماعی، حضورپذیری، امنیت و پاسخگویی از جمله عواملی هستند که مفهوم سرزندگی را تعریف و به آن عینیت می بخشند. کیفیت زندگی که شهروندان تجربه می کنند به دسترسی آنها

متن کامل…

مقایسه پاسخدهی فضای شهری در بافت قدیمی و جدید

مقایسه پاسخدهی فضای شهری در بافت قدیمی و جدید

مقصود از این بررسی توجه به ابعاد و ویژگی هایی است كه قابلیت های بالقوه فضا را به ظهور می رساند. در اینجا تنها به قیاس مختصر عوامل مؤثر بر پاسخدهندگی بین بافت جدید و قدیم بسنده می شود. مطلوب نظر آن است كه ایده استفاده تركیبی از ویژگی های مثبت در هر گونه از

متن کامل…

عوامل ایجاد سرزندگی در فضای شهری

عوامل ایجاد سرزندگی در فضای شهری

بقاء، ایمنی، سازگاری، معنا، قلمروپذیری، حس تعلق و در واقع سرزندگی از فاکتورها و عوامل ومتغیرهای رضایت بخش اجتماعی و طبیعی محیط مصنوع، تلقی می شود. حضور پر جنب و جوش زندگی، پویایی، تنوع و فعالیتهای گوناگون، حضور افراد و برخوردهای چهره به چهره در بستر مناسب بروز فعالیتهای اجتماعی در زمانها و مکان های

متن کامل…