کلانشهر و چالش سکونتگاه های غیررسمی

کلانشهر و چالش سکونتگاه های غیررسمی

در زمینه علت یابی و شناخت زمینه های حاشیه نشینی نظریه های متعددی ارائه شده است و پدیده حاشیه نشینی از دیدگاههای مختلفی چون ویژگیهای اجتماعی، بوم شناسی شهری، نحوه استفاده از زمین، کمبود مسکن و قیمت زمین و بررسی شده است. مارشال کلینارد به حاشیه نشینی از دیدگاه بوم شناسی نگریسته و مراحل رشد

متن کامل…