گفتاری پیرامون اصل محرمیت و اشرافیت

گفتاری پیرامون اصل محرمیت و اشرافیت

برای شناخت بهتر مفهوم “محرمیت” آن را در قالب دو عامل مهم و مؤثر بر آن موردبررسی قرار می‌دهیم: سلسله‌مراتب محرمیت (محرم شدن فضا) به معنای سلسله‌مراتب خصوصی شدن فضا از فضای کاملاً عمومی در شهر تا فضای کاملاً خصوصی (خانه) هست. پدیده اشراف که به معنای دید به فضای خصوصی و نیمه‌خصوصی افراد هست.

متن کامل…

جستاری بر سلسله مراتب فضاهای معماری

جستاری بر سلسله مراتب فضاهای معماری

در معماری و طراحی شهری فضا از نظر سلسله مراتب دسترسی و حس مالکیت یا تعلق به انواع گوناگون دسته بندی می شود که رایج ترین آن در قالب سه دسته زیر می باشد: فضای باز = فضای عمومی فضای نیمه باز = فضای نیمه عمومی و نیمه خصوصی فضای بسته = فضای خصوصی  الف)

متن کامل…