معیارهای عملکردی مؤثر برخیابان

معیارهای عملکردی مؤثر برخیابان

مولفه های عملکردی یک مکان، مولفه هایی است که از ترکیب دو بعد «کالبد» و«فعالیت» شکل می گیرد و در حقیقت معیارهایی است که بستر مناسبی را برای فعالیت ها و عملکردهایی که در درون فضا اتفاق می افتد، فراهم می کند. بنابراین برای تحلیل این معیارها در فضای خیابان ابتدا به نقش های عملکردی

متن کامل…

توقعات موردی از خیابان شهری

توقعات موردی از خیابان شهری

هر خیابان شهری به عنوان ساختار اصلی جریان زندگی جمعی باید همواره سرزندگی خود را حفظ نماید و برای داشتن تنوع در وقایع شهری و در ساعات و روزهای مختلف، انعطاف از ویژگی های اساسی آن به شمار می رود. این مکان باید با ایجاد فضایی خاطره انگیز و ایمن برای شهروندان همواره انگیزه های

متن کامل…