کدهای درآمدی تفصیلی شهرداری های کشور

کدهای درآمدی تفصیلی شهرداری های کشور

با توجه به وظایف شهرداری‌ها که در ماده 55 قانون شهرداری به تفصیل آمده است باید گفت وجوهی که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند برای تأمین مالی خدماتی است که قانون بر عهده آن‌ها واگذار کرده است. در عین حال جهات مشترکی بین مالیات و عوارض وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها، مبنای عوارض و مالیات است. به‌طور کلی

متن کامل…