دیدگاه شناسی ارزش و ضدارزشهای شهر

دیدگاه شناسی ارزش و ضدارزشهای شهر

از نظر پارسونز هر نظام اجتماعی از 4 خرده سیستم (نظام) تشكیل شده است كه كاركرد‏ این چهار خرده سیستم در حفظ و حیات نظام اجتماعی كل (جامعه) ضروری است. این چهار خرده سیستم عبارتند از: خرده نظام فرهنگی كه وظیفه نگهدای و حفظ الگوهای فرهنگی را بعهده دارد. خرده نظام اجتماعی كه وظیفه و

متن کامل…

هویت مندی و حفظ ارزش های شهری

هویت مندی و حفظ ارزش های شهری

چند سالی است که مرتبا از گوشه و کنار می شنویم فلان شهر تاریخی به دلایل مالی یا مدیریتی در حال از دست دادن بخشی از ارزش های تاریخی کالبدی خویش است و کاری از دست شهروندان برای حفظ آن بر نمی آید، یا ارزش های فرهنگی و اجتماعی خود را به دلیل هجوم اطلاعات

متن کامل…