گفتاری پیرامون اصل محرمیت و اشرافیت

گفتاری پیرامون اصل محرمیت و اشرافیت

برای شناخت بهتر مفهوم “محرمیت” آن را در قالب دو عامل مهم و مؤثر بر آن موردبررسی قرار می‌دهیم: سلسله‌مراتب محرمیت (محرم شدن فضا) به معنای سلسله‌مراتب خصوصی شدن فضا از فضای کاملاً عمومی در شهر تا فضای کاملاً خصوصی (خانه) هست. پدیده اشراف که به معنای دید به فضای خصوصی و نیمه‌خصوصی افراد هست.

متن کامل…