شناخت و بررسی ابعاد فضای شهری

شناخت و بررسی ابعاد فضای شهری

شهر بارزترین نمود تمایل و نیاز بشر به زندگی جمعی و به منزله کالبدی است که به واسطه حضور و حرکت انسان جان می گیرد و به حیات خود ادامه می دهد. این کالبد با گذشت زمان واجد هویت می شود. فضای شهری به یاری تجسم و تصوری که ناظر از وسعت و حدود آن

متن کامل…

فضا و انواع آن در معماری و شهرسازی

فضا و انواع آن در معماری و شهرسازی

فضا مقوله‌ای بسیار عام است. فضا تمام جهانی هستی را پر می‌كند و ما را در تمام طول زندگی احاطه كرده است از آنجا كه تنها آگاهی از فضا منوط به فعالیت مغز نیست، بلكه كلیه حواس و عواطف انسان در آن دخالت دارند و لذا برای نیل به این فضا، به تمام و كمال

متن کامل…