پیشینه نظری اندازه بهینه شهر

پیشینه نظری اندازه بهینه شهر

در طول تاریخ افراد زیادی درباره شهر و مسائل مرتبط با آن نوشته اند و سخن گفته اند. اما یکی از مهمترین دغدغه های نظریه پردازان شهری همواره موضوع اندازه و تراکم بهینه شهری بوده است که بر مبنای آن زیرساخت های مناسب و سیستم حکمروایی مطلوب را تعریف کرده اند. یکی از این افراد

متن کامل…

بررسی مفهوم اندازه شهر

بررسی مفهوم اندازه شهر

اندازه شهر همچون خود شهر و شاید پیش از آن ، تعریف روشن و شفافی ندارد. عوامل متعددی در اندازه یک شهر موثرند که توصیف آن ها و نقشی که هر کدام به عهده دارد به تعریف اندازه شهر کمک می کند. این عوامل به طور خلاصه عبارتند از: تعداد جمعیت توان اقتصادی شهر (

متن کامل…

نظریات مفهوم گرای اندازه بهینه شهر

نظریات مفهوم گرای اندازه بهینه شهر

در دنیای امروز شهرها روز بروز در حال رشد و توسعه هستند و همین امر موجبات نگرانی های بسیاری را در رابطه با گسترش بی رویه فیزیکی شهرها پدید آورده است. در واقع این روند از آغاز دوره انقلاب صنعتی و از دل مهاجرت های وسیع به سوی شهرها آغاز گشت. در همین راستا عده

متن کامل…