اصل ارتباط در طراحی شهری

اصل ارتباط در طراحی شهری

هدف طراحی شهری در نهایت نظم دهی تركیب فضایی- كالبدی ساختاری فضایی شهر و فعالیت ها و عناصر ساختاری آن مركب از دو عنصر توده و فضا آن هم به تدریج و به صورت سه بعدی است. پیداست كه نظم دهی عوامل و عناصر كالبدی در طول زمان صورت می گیرد و با نیروهای تصمیم

متن کامل…