سیاست ماانگیزه لازم را برای همراهی مردم ایجاد نکرده است

سیاست ماانگیزه لازم را برای همراهی مردم ایجاد نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی موضوعات شهری در شهرهای استان قزوین سه شنبه شب با حضور فرزانه صادق مالواجرد معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جمالی پور استاندار، فاطمه محمد بیگی منتخب مردم قزوین در مجلس یازدهم، مبارک قدم مدیرکل راه و…

متن کامل…

تصمیمات شورای عالی شهرسازی در قزوین جوابگوی نیازهای مردم نیست

تصمیمات شورای عالی شهرسازی در قزوین جوابگوی نیازهای مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی موضوعات شهری در شهرهای استان قزوین سه شنبه شب با حضور فرزانه صادق مالواجرد معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جمالی پور استاندار، فاطمه محمد بیگی منتخب مردم قزوین در مجلس یازدهم، مبارک قدم مدیرکل راه و…

متن کامل…

سخت گیری های بی مورد و تصمیم اشتباه مدیران آسیب زاست

سخت گیری های بی مورد و تصمیم اشتباه مدیران آسیب زاست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی موضوعات شهری در شهرهای استان قزوین سه شنبه شب با حضور فرزانه صادق مالواجرد معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جمالی پور استاندار، فاطمه محمد بیگی منتخب مردم قزوین در مجلس یازدهم، مبارک قدم مدیرکل راه و…

متن کامل…

مصوبات شورای عالی معماری برای حفظ حقوق مردم است

مصوبات شورای عالی معماری برای حفظ حقوق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی موضوعات شهری در شهرهای استان قزوین سه شنبه شب با حضور فرزانه صادق مالواجرد معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جمالی پور استاندار، علی فرخزاد معاون عمرانی، سیاوش طاهرخانی شهردار، فاطمه محمد بیگی منتخب مردم قزوین در…

متن کامل…