تدبیرخانه‌دار شدن مردم شیراز به ناامیدی رسید/ نظارت وجود ندارد

تدبیرخانه‌دار شدن مردم شیراز به ناامیدی رسید/ نظارت وجود ندارد

خبرگزاری مهر– استان‌ها، هادی فتحی: زمین و خانه همچنان در کشور به عنوان کالایی سرمایه‌ای تلقی می‌شود و بخش اعظمی از بی نظمی اوضاع مسکن نیز محصول همین نوع تلقی است. خانه‌های خالی و زمین در حالی به وفور در شهر شیراز دیده می‌شود که به تفسیر صاحبان واحدهای آپارتمانی…

متن کامل…