گذار از ارزش ها به هویت

گذار از ارزش ها به هویت

گذار از ارزش ها به هویت، پایان بخش مباحث نظری مربوط به تحلیل جایگاه ارزشها و به ویژه ارزش های شهری، بیان این واقعیت است كه چگونه باید ارزشها را به نظام برنامه ریزی و طراحی شهری اضافه نمود و آنها (باورها و اعتقادات) را به عناصر كالبدی و عینی (هویت) تبدیل نمود كه باعث

متن کامل…

دیدگاه شناسی ارزش و ضدارزشهای شهر

دیدگاه شناسی ارزش و ضدارزشهای شهر

از نظر پارسونز هر نظام اجتماعی از 4 خرده سیستم (نظام) تشكیل شده است كه كاركرد‏ این چهار خرده سیستم در حفظ و حیات نظام اجتماعی كل (جامعه) ضروری است. این چهار خرده سیستم عبارتند از: خرده نظام فرهنگی كه وظیفه نگهدای و حفظ الگوهای فرهنگی را بعهده دارد. خرده نظام اجتماعی كه وظیفه و

متن کامل…