عوامل کیفی محصوریت فضای شهری

عوامل کیفی محصوریت فضای شهری

از آن جا که محصوریت فضای شهری اهمیت ویژه ای دارد و یکی از خصوصیات فضای شهری مطلوب محصوریت آن است، در این نگاشته به بررسی عوامل کیفی محصوریت فضای شهری پرداخته می شود. کیفیت محصوریت فضائی توسط هفت عامل پیوسته تعیین می شود که به شرح زیر می باشند: ابعاد و اندازه هرچه فضای

متن کامل…