بررسی عوامل موثر بر ادراک محیط شهری

بررسی عوامل موثر بر ادراک محیط شهری

به طور کلی می توان محیط شهر را مجموعه ای به هم پیوسته از مکان ها در نظر گرفت که با شبکه ای از راه ها و انواع مختلف حرکت به هم مربوط می شود. از این نظر ادراک سیمای شهر به طور عمده در فضاها و معابر شهری تحقق پیدا می کند. در شهرهای

متن کامل…

ادراک منظر شهری در تعامل انسان-محیط

ادراک منظر شهری در تعامل انسان-محیط

شاید یکی از موجزترین و در عین حال دقیق ترین عباراتی که در وصف اهمیت خیابان و منظرشهری ارائه شده است، گفته جین جیکوبز باشد «هنگامی که خیابان های شهر زیبا و جالب باشند آن شهر سرزنده و زمانی که خیابان های شهر زشت و خسته کننده باشد، آن شهر ملال آور به خاطر آورده

متن کامل…

انسان و ادراک محیط پیرامون

انسان و ادراک محیط پیرامون

ادراک اشیا به طور کلی ، رفتار یا پاسخی است که همواره به دنبال اثر محرک داخلی یا خارجی (فرستنده) از انسان (گیرنده) سر میزند. موضوع ادراک شامل بحث و بررسی خصوصیات فیزیکی محرک یا فرستنده و چگونگی پاسخ انسان به آن است. از طرفی خصوصیات روانی، آموخته ها، تجربه ها و انگیزه های فرد

متن کامل…