اتوپیا، آرمانشهر و مدینه فاضله

اتوپیا، آرمانشهر و مدینه فاضله

تاریخ بشر نشان می دهد كه انسان همواره به دنبال تاسیس جامعه ای رؤیایی و دور از زشتی ها بوده است كه در آن همه امور بر وفق مراد و مطابق میل باشد. جامعه ای كه در آن نه خبری از ظلم و تبعیض باشد و نه اثری از جنگ و ستیز و نه رد

متن کامل…