تحلیل ابعاد اجتماعی، فرهنگی مسکن معاصر

تحلیل ابعاد اجتماعی، فرهنگی مسکن معاصر

مسکن مهم ترین مظهر تمدن و بهترین نشانگر فرهنگ اجتماعی انسان ها است. دسترسی به مسکن مناسب مانند برآورده شدن سایر نیازهای بشر از جمله حقوق اولیه به شمار می رود و عدم توجه به نقش مسکن در روابط اجتماعی و خانواده شهری بی تردید دستیابی به برخورداری از رفتارهای متعالی اجتماعی و ارزشهای والای

متن کامل…

بررسی تبعات اجتماعی بلند مرتبه سازی

بررسی تبعات اجتماعی بلند مرتبه سازی

تاکنون تبعات ناهنجار و منفی اجتماعی، فرهنگی، روانی ساختمان های بلندمرتبه از سوی محققان مختلفی مورد بررسی و نقد واقع شده است. از آنجایی که در این میان تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و روانی ناشی از زیست و فعالیت در بلند مرتبه هایی همچون مجموعه های مسکونی حائز اهمیت زیادی می باشد و در محیط سکونت

متن کامل…