تأثیر و تأثرات فرهنگ و فضای شهری

تأثیر و تأثرات فرهنگ و فضای شهری

هر فعالیتی که توسط انسان صورت می گیرد اساساً متکی به فرهنگ است و فرهنگ نتیجه مقررات مدون، عادات، آداب و رسوم، سنت ها، سبک ها و شیوه های متداول زندگی است. طراحی شهری با فضاهایی سر و کار دارد که انواع فعالیت ها در چهارچوب های متفاوت در آن ها اتفاق می افتد و

متن کامل…