اتوپیا، آرمانشهر و مدینه فاضله

اتوپیا، آرمانشهر و مدینه فاضله

تاریخ بشر نشان می دهد كه انسان همواره به دنبال تاسیس جامعه ای رؤیایی و دور از زشتی ها بوده است كه در آن همه امور بر وفق مراد و مطابق میل باشد. جامعه ای كه در آن نه خبری از ظلم و تبعیض باشد و نه اثری از جنگ و ستیز و نه رد

متن کامل…

ریشه یابی تفکر آرمانشهر در ایران معاصر

ریشه یابی تفکر آرمانشهر در ایران معاصر

یکی از آرزوهای دیرینه بشر، دستیابی به آن نوع شیوه زیست بوده است که زندگی او را با بهروزی و کامیابی قرین سازد. «اندیشه آرمانشهری» آن بخش از اندیشه است که در طول تاریخ راه های تحقق این آرزو را در قالب انتزاعی بیان کرده است. در تاریخ اندیشه سیاسی و فلسفه غربی، افلاطون بنیانگذار

متن کامل…