0 امتیاز
سوال شده در نظام مهندسی توسط
آیا با مدرک کارشناسی عمران و ارشد نقشه برداری می توان برای پروانه اشتغال به کار مهندسی نقشه برداری گرفت ویا به عنوان یک مهندس نقشه بردار دارای صلاحیت از نظر قانون کار کرد

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
مدرک پایه شما (کارشناسی) به عنوان اصل فعالیت شما برای پروانه در نظر گرفته می شود و برای احراز صلاحیت نقشه برداری لازم است درخواست خود را به کمیسیون انطباق بدهید تا در صورت عدم تعارض با مقررات بررسی شده و با توجه به شرایط نظام مهندسی استان در صورت موافقت اولیه واحدهای موردنیاز جهت گذراندن اعلام شود.

مهندسان مشاور شارآبادبوم راهنمای مهندس را با هدف ایجاد فضای پرسش و پاسخ و اظهارنظر برای متخصصان راه اندازی کرده است؛ با این امید که تعاملی پویا و سازنده میان اعضای جامعه دانشگاهی و حرفه ای شکل گرفته و فضای شفاف تر و صریح تری پدید آید. این فضای مجازی تعاملی می تواند برای طرح کلیه پرسش های مرتبط با امور مهندسین شهرسازی و رشته های مرتبط مورداستفاده قرار گیرد.

55 سوال

62 پاسخ

22 دیدگاه

8 کاربر

...