رتبه بندی شرکت

مهندسین مشاور شارآبادبوم دارای گرید پایه سه شهرسازی و طراحی شهری است:

ShaarAbadBoomGrade

سازمان برنامه و بودجه کشور – گرید شرکت مهندسین مشاور شهرسازی و معماری شارآبادبوم

دیدگاه مسدود است.